Tổng đài IP Xorcom CXR1-00

Tổng đài IP Xorcom CXR1-00 Asterisk Appliance Base IP-PBX, 1U Chassis.

Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng