Ưu tiên xem:

Digium Gateways có phạm vi từ một cổng T1 / E1 / PRI duy nhất cho đến cổng T1 / E1 / PRI chuyên dụng với RJ-45, cho phép các đơn vị này được sử dụng trong vô số cài đặt doanh nghiệp.