Ưu tiên xem:

Điện thoại IP là điện thoại sử dụng trên nền mạng LAN /MAN/ WAN hay mạng Internet, sử dụng các gói dữ liệu IP (trên mạng LAN, WAN, Internet) với thông tin được truyền tải là mã hoá của âm thanh. Đây là các điện thoại cho phép thực hiện các cuộc gọi bằng cách sử dụng công nghệ VoIP.

( VoIP ) Voice Over IP – Truyền giọng nói trên giao thức IP là công nghệ truyền tiếng nói của con người (thoại) qua mạng thông tin sử dụng bộ giao thức TCP/IP.

Các giao thức thường dùng trong công nghệ VoiP: SIP, MGCP, H323. Hiện tại công nghệ H323 và MGCP rất ít còn sử dụng, nhưng chuẩn SIP hiện tại thì ngày càng phát triển và sử dụng phổ biển.

Điện thoại Grandstream

Điện thoại Grandstream GRP2634

Liên hệ

Điện thoại Grandstream

Điện thoại Grandstream GRP2624

Liên hệ

Điện thoại Grandstream

Điện thoại Grandstream GRP2616

Liên hệ

Điện thoại Grandstream

Điện thoại Grandstream GRP2615

Liên hệ

Điện thoại Grandstream

Điện thoại Grandstream GRP2614

Liên hệ

Điện thoại Grandstream

Điện thoại Grandstream GRP2670

Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ