Tổng đài IP Xorcom CXR3000NU

Liên hệ

Xorcom XR3000/NU là hệ thống tổng đài IP (Asterisk) Non-Upgrade. Có thể kết nối với các Astribank bên ngoài thông qua giao tiếp USB (ứng dụng công nghệ XPP của Xorcom).

Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng