Tổng đài IP Xorcom Spark CXS1030

Liên hệ

  • Xorcom CXS1030 CompletePBX Appliance with 06xFXS, 02xFXO, compact chassis.
  • Supports 2-30 extensions
  • Optional ½ PRI (up to 16 channels)
  • Up to 16 analog ports (FXS and/or FXO)
  • Up to 8 BRI ISDN ports (16 channels)
  • Up to 30 concurrent SIP calls
  • Up to 15 concurrent E1/T1 calls
  • Up to 16 concurrent E1/T1/BRI/ FXS/FXO calls
Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng