Tổng đài IP Xorcom Spark CXS1142

Liên hệ

Xorcom CXS1142 CompletePBX Appliance with 1 x E1 (15 voice channels), 8 x FXS ports, compact chassis.

Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng