Tổng đài Xorcom Astribank XR0021 24xFXO

Liên hệ

Astribank XR0021 kết nối với hệ thống tổng đài  Asterisk thông qua giao tiếp USB 2.0, cho nên bỏ qua cách thức sử dụng khe cắm PCI truyền thống

Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng