Tổng đài IP Xorcom CXS1004

Liên hệ

Xorcom CXS1004 CompletePBX Appliance with 08 x FXS, 08 x FXO, compact chassis.

Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng