Điện thoại IP Fanvil X4G

Liên hệ

– 4 SIP lines

– Giọng HD

– Màn hình dual-color

– Dual giga Ethernet

– 30 DSS keys

– Multi-angle installation

Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng