Gateway Patton SN4916/JO/RUI

Cổng VoIP Patton SmartNode 4916 là bộ định tuyến Cổng VoIP 16 cổng FXO với bộ nguồn UI tích hợp.

Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng