Gateway Dinstar MTG1000B-1E1

Liên hệ

Thiết bị gateway MTG1000B-1E1 dành cho các doanh nghiệp nhỏ với 1 luồng E1 với 30 kênh thoại đồng thờ. Trải nghiệm DEMO gateway MTG1000B-1E1.

Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng