Điện thoại IP Video Phone Fanvil C600

Liên hệ

– 6 SIP lines

– Giọng HD

– 720P

– Dual giga Ethernet

– >100 DSS keys

– Smartphone book

Báo giá thương mại Tư vấn mua hàng