Cisco CP-7914 (Làm mới)

Cisco CP-7914 VSRF mở rộng khả năng của các điện thoại Cisco 7960G, 7961G, 7970G và 7971G-GE này với các nút bổ sung và màn hình LCD. Với mô đun mở rộng này, bạn thêm 14 nút vào sáu nút hiện có của Điện thoại IP Cisco 7960 và 7961G và 8 nút hiện có của Điện thoại IP Cisco 7970G và 7971G-GE, tăng tổng số nút khi bạn thêm một hoặc hai nút Mô-đun mở rộng của Cisco 7914.